Cáp quang doanh nghiệp

Cước hàng tháng 600,000 VNĐ
Download/upload 44Mb/44Mb
Trong nước 44Mbps
Quốc tế (Tối th... 1Mbps/15Mbps
Khả năng đáp ứng 10 - 25 người
Cước hàng tháng 800,000 VNĐ
Download/upload 50Mb/50Mb
Trong nước 50Mbps
Quốc tế (Tối th... 1Mbps/20Mbps
Khả năng đáp ứng 20 - 35 người
Cước hàng tháng 1,000,000VNĐ
Download/upload 60Mbps/60Mbps
Trong nước 60Mbps
Quốc tế (Tối th... 2Mbps/23Mbps
Khả năng đáp ứng 30 - 50 người
Cước hàng tháng 1,400,000VNĐ
Download/upload 70Mbps/70Mbps
Trong nước 70Mbps
Quốc tế (Tối th... 2Mbps/25Mbps
Khả năng đáp ứng 45 - 60 người
Cước hàng tháng 2,000,000VNĐ
Download/upload 80Mbps/80Mbps
Trong nước 80Mbps
Quốc tế (Tối th... 3Mbps/30Mbps
Khả năng đáp ứng 50 - 65 người
Cước hàng tháng 5,500,000VNĐ
Download/upload 100Mbps/100Mbps
Trong nước 100Mbps
Quốc tế (Tối th... 3Mbps/40Mbps
Khả năng đáp ứng 70 - 85 người
Cước hàng tháng 8,500,000VNĐ
Download/upload 120Mbps/120Mbps
Trong nước 120Mbps
Quốc tế (Tối th... 5Mbps/50Mbps
Khả năng đáp ứng 90- 100 người
Cước hàng tháng 12,000,000VNĐ
Download/upload 200Mbps/200Mbps
Trong nước 200Mbps
Quốc tế (Tối th... 5Mbps/60Mbps
Khả năng đáp ứng 130 - 180 người