Thuê chỗ đặt máy chủ - Colocation server

1 2

Thuê máy chủ và chỗ đặt - Dedicate server

1 2

Thuê chỗ đặt tủ Rack - Rack Colocation

1 2

Thuê máy chủ & thiết bị CNTT

1 2